Algemene ledenvergadering

Beste leden,

Op maandag 26 oktober 2009 om 20.00 uur is er een algemene ledenvergadering. U bent van harte welkom.

De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen en Ingekomen post
3. Vaststellen van de agenda
4. Verslag vorige ALV van 20 april 2009
5. Jaarverslag 2008 - 2009
6. Financiën: Financieel verslag, inclusief contributies, begroting, verslag Kascontrolecommissie
7. Jubilarissen
8. Verkiezingen: bestuursleden, leden kascontrolecommissie
9. Organisatie Roodenburg, afdelingen en commissies
10. Wat Verder Ter Tafel Komt met o.a. Commissie Goed Gedrag
11. Rondvraag
12. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Het bestuur


Gold Picasa Gallery

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.